ZASIŁEK RODZINNY NA DZIECKO DLA UKRAIŃCA

ZASIŁEK RODZINNY NA DZIECKO DLA UKRAIŃCA

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego zasiłku są jednym z rodzajów świadczeń rodzinnych, czyli pieniędzy jakie przeznacza państwo na pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Warunki nabywania prawa do zasiłku rodzinnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Warunki szczególne przyznania zasiłku dla cudzoziemców

Zasiłek rodzinny przysługuje nie tylko Polakom, ale także obcokrajowcom. Świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom:

 1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 (praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji) lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 5. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 (przeniesienie w ramach przedsiębiorstwa) lub art. 139o ust. 1 (mobilność długoterminowa) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

6. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 (zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych) lub art. 151b (mobilność długoterminowa naukowca) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

– z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia rodzinne przysługują osobom cudzoziemcom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W praktyce zatem, jeśli masz zezwolenie na pobyt z adnotacją dostęp do rynku pracy i zamieszkujesz z członkami rodziny w Polsce, to możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny.

Kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Państwo przyznaje świadczenie w wysokości zależnej od wieku dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny jest wolny od podatku dochodowego.

Żeby otrzymać zasiłek trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Klikając w link możecie Państwo pobrać formularz zasiłku. Zasiłek rodzinny jest przyznawany od miesiąca, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku, do końca tzw. okresu zasiłkowego.

Okres zasiłkowy trwa od od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka;
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. samotnego wychowywania dziecka;
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 6. rozpoczęcia roku szkolnego;
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

____

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę: https://empatia.mpips.gov.pl/-/zasilek-rodzinny

Dodaj komentarz

Close Menu