NAWET 1.000,00 ZŁ MIESIĘCZNIE STYPENDIUM SOCJALNEGO DLA STUDENTA Z UKRAINY

NAWET 1.000,00 ZŁ MIESIĘCZNIE STYPENDIUM SOCJALNEGO DLA STUDENTA Z UKRAINY

Z danych Instytutu Spraw Publicznych, które cytuje portal prawo.pl wynika, że w roku akademickim 2016/2017 na polskich uczelniach studiowało ponad 35.000 ukraińskich studentów. Był to rok kolejnego rekordu jeśli chodzi o liczbę studentów z Ukrainy uczących się na polskich uczelniach. Najnowsze dane pokazują, że trend wzrostu dalej się utrzymuje (39,2 tys. Ukraińców na Polskich uczelniach w roku akademickim 2018/2019).

Większość studiujących w Polsce Ukraińców w przeprowadzonej ankiecie chciałaby aby polskie państwo zapewniło stypendia. Zgodnie z danymi statystycznymi, stypendium w 2018 roku otrzymywało około 1900 ukraińskich studentów – zaledwie nieco ponad 5% wszystkich kształcących się Ukraińców na polskich uczelniach wyższych.

Stypendium socjalne dla cudzoziemca – warunki

Zgodnie z art. 324 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, nie każdy cudzoziemiec może ubiegać się o stypendium socjalne. O stypendium socjalne może starać się:

1) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenie na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

2) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną

4) cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemiec – posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6) posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7) cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 (prowadzenie badań naukowych) lub art. 151b ust. 1 (mobilność długoterminowa naukowca) ustawy o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Stypendium socjalne – próg dochodowy

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznanie stypendium socjalnego uzależnione jest od przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym student ubiega się o stypendium.

Rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studentów ustala wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

Dla przykładu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na rok akademicki 2019/2020 ustalono kwotę 1030,00 zł jako graniczną maksymalną miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. Jeśli dochód w rodzinie studenta jest niższy niż 1030,00 zł na osobę – wówczas student otrzyma stypendium socjalne. Jeśli rodzina studenta wnioskującego o stypendium składa się z 4 osób wówczas maksymalny miesięczny dochód rodziny nie może przekraczać kwoty 4.120,00 zł (4 osoby x 1.030 zł). Na Akademii Górniczo-Hutniczej próg dochodów został ustalony na poziomie 1.051,70 zł. Na Uniwersytecie Jagiellońskim próg dochodowy wynosił w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 kwotę 980,00 zł. Zapewne teraz zostanie on zwiększony do poziomu zbliżonego do tego jaki ustaliły Uniwersytet Ekonomiczny i AGH.

Stypendium socjalne – termin składania wniosków

Aby otrzymać stypendium socjalne należy spełnić wyżej wymienione kryteria oraz złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne dla studentów na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020 na większości uczelni wyższych upływa z dniem 30 września 2019 r. Zatem nie zostało wiele czasu aby zdążyć wypełnić wniosek i pozyskać niezbędne załączniki.

Stawki stypendium socjalnego

Na wielu uczelniach wyższych obowiązuje zasada, zgodnie z którą im niższy dochód w rodzinie studenta, tym wyższe stypendium socjalne.

Na Akademii Górniczo-Hutniczej miesięczna wysokość stypendium socjalnego może wynieść nawet 1.000 zł miesięcznie jeśli przedział dochodów w rodzinie studenta mieści się w granicach do 150 zł na osobę.

dochód na osobę w rodzinie

kwota stypendium (zł)

0-150

1.000

151-300

850

301-450

700

451-600

550

601-750

400

751-900

300

901-1051,70

250

Zatem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie maksymalne stypendium socjalne wyniesie 1.000 zł miesięcznie, natomiast minimalne stypendium to 250 zł miesięcznie.

Wysokość stypendium socjalnego określa każda uczelnia z osobna w regulaminie świadczeń dla studentów. Regulamin świadczeń dla studentów ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim.

Dodaj komentarz

Close Menu