LEGALIZACJA PRACY CUDZOZIEMCÓW

LEGALIZACJA PRACY CUDZOZIEMCÓW

W ostatnim czasie pojawia się wiele apeli w prasie o to, aby uprościć procedurę legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce. Dziennik Polski w swoim artykule opisał spotkanie „Okrągłego stołu w sprawie zatrudniania cudzoziemców”. W wypracowanym przez różne organizacje memorandum znalazły się postulaty zmiany obecnie obowiązujących przepisów prawa, tak aby uprościć procedury związane z zezwoleniem na pracę cudzoziemców w Polsce.

W Memorandum opracowanym przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Krakowie znalazło się wiele sensownych propozycji zmian m.in. wydłużenie okresu zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z obecnych 6 miesięcy do 12 lub 18 miesięcy. Poza tym pojawiła się propozycja zwolnienie pracodawców i cudzoziemców z obowiązku dołączania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w odniesieniu do zezwoleń na pracę typu A. Kolejna ciekawa propozycja odformalizowania legalizacji pracy to postulat odstąpienia od obowiązku uzyskania nowego zezwolenia na pracę, na pobyt czasowy i pracę, w przypadku zmiany stanowiska pracy cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę na rzecz tego samego podmiotu powierzającego, jeśli cudzoziemiec nadal będzie wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę i na pełny etat za wynagrodzeniem nie gorszym niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę.

Wszystkie propozycje zostały skierowane do rządu i być może będą impulsem do zmiany prawa w tym zakresie.

Zbytni formalizm postępowania o legalizację pracy cudzoziemców opisał m.in. dziennik Rzeczpospolita w artykule Legalizacja pracy cudzoziemców: jeden pracownik, cztery wnioski. Obecnie obowiązujące przepisy prawa są bardzo skomplikowane i nie przystają do realiów. Pracodawcy składają do Urzędu Pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dzięki temu cudzoziemiec może leganie wykonywać pracę przez okres 6 miesięcy w ciągu danego roku. Aby zalegalizować pracę na dalszy okres, pracodawca musi wystąpić z kolejnym wnioskiem, tym razem do urzędu wojewódzkiego, o wydanie zezwolenia na pracę. W wielu przypadkach do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, pracodawca musi dołączyć tzw. test rynku pracy (o wyjątkach od tego wymogu pisaliśmy w jednym z poprzednich wpisów na blogu). Również obcokrajowiec składa swój wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Na marginesie warto dodać, że informator przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW liczy sobie zaledwie 73 strony 🙂

Jak widać legalizacja pracy cudzoziemców jest procedurą bardzo rozbudowaną i sformalizowaną. Jest to jedna z przyczyn tego, że postępowania administracyjne o legalizację pracy trwają bardzo długo i cały system jest niewydolny. Stąd też wszelkie pomysły na zmiany w tym zakresie są ze wszech miar potrzebne.

Dodaj komentarz

Close Menu