POSTĘPOWANIE KARNE I WYROK SKAZUJĄCY – SKUTKI DLA CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZEZWOLENIE NA POBYT W POLSCE

POSTĘPOWANIE KARNE I WYROK SKAZUJĄCY – SKUTKI DLA CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZEZWOLENIE NA POBYT W POLSCE

Wejście przez cudzoziemca w konflikt z prawem i popełnienie przestępstwa bardzo często ma swoje reperkusje również w postępowaniach o zezwolenie na pobyt w Polsce.

Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt a karalność

W trakcie każdego postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt na terytorium RP, wojewoda zwraca się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do konsula właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania cudzoziemca za granicą lub do innych organów z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ponadto formularze wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt zawierają odpowiednie rubryki, w których cudzoziemiec powinien wpisać, czy toczą się przeciwko niemu postępowania karne lub postępowania o wykroczenie oraz czy był karany na terytorium Polski.

Już z samego ukształtowania postępowania o wydanie pozwolenia na pobyt widać, że fakt niekaralności cudzoziemca ma znaczenie dla ubiegania się o wydanie pozwolenia na pobyt.

Karalność jako przesłanka negatywna udzielenia zezwolenia na pobyt

W ustawie o cudzoziemcach jest przepisy, który obliguje urząd do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach, wojewoda odmawia udzielenia zezwolenia na pobyt cudzoziemcowi, gdy obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany. Stosowanie zaś do przepisu art. 435 ustawy o cudzoziemcach do wspomnianego wykazu cudzoziemców wpisuje się cudzoziemca, który został skazany prawomocnym wyrokiem w:

  1. Rzeczypospolitej Polskiej – za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe na karę grzywny lub karę pozbawienia wolności lub
  2. innym państwie niż państwo obszaru Schengen – za przestępstwo stanowiące zbrodnię w rozumieniu prawa polskiego, lub
  3. Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie obszaru Schengen – za przestępstwo na karę pozbawienia wolności powyżej jednego roku.

Z powyższego katalogu wynika, że do wykazu nie trafiają cudzoziemcy, którzy popełnili przestępstwo nieumyślne, chyba że zostali skazani za takie przestępstwo na karę pozbawienia wolności powyżej jednego roku. 

Ponadto warto podkreślić, że w wykazie nie umieszcza się danych cudzoziemca skazanego prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe tylko na karę grzywny, jeżeli tę grzywnę uiścił.

Zatem we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach skazania cudzoziemca, jego dane zostaną umieszczone w wykazie i tym samym wojewoda będzie zobowiązany do wydania negatywnej decyzji w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce.

Prowadzenie postępowania karnego względem cudzoziemca a udzielenie zezwolenia na pobyt

Postępowanie karne wszczęte przeciwko cudzoziemcowi samo w sobie nie jest przesłanką obligującą urząd do odmowy udzielenie zezwolenia na pobyt, natomiast cudzoziemiec powinien taką informację ujawnić we wniosku o zezwolenie na pobyt. W przypadku zatajenia tej informacji, wojewoda będzie miał podstawę do wydania decyzji negatywnej albowiem w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w postępowaniu o zezwolenie na pobyt, odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt cudzoziemcowi.

Ponadto fakt prowadzenia postępowania karnego zwykle powoduje, że urząd nie zakończy postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy karnej prowadzonej przeciwko cudzoziemcowi, albowiem bardzo często wynik tej sprawy będzie miał bezpośrednie przełożenie na rezultat sprawy o udzielenie zezwolenia na pobyt na terytorium RP.

Popełnienie wykroczenia a postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt

Samo popełnienie wykroczenia nie jest podstawą od odmowy udzielenia pobytu – natomiast co pokazuje praktyka, cudzoziemcy często nie ujawniają faktu uznania za winnego popełnienia wykroczenia i tym samym w prowadzonym przez wojewodę postępowaniu zachodzą obligatoryjne przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia, wskazane w art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z tym przepisem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy odmawia się cudzoziemcowi, gdy w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy złożył on wniosek zawierający fałszywe informacje lub zeznał on nieprawdę.

Dodaj komentarz

Close Menu