ZOSTAŁEŚ ZWOLNIONY Z PRACY JAK KAPITAN WRONA? MOŻESZ ODWOŁAĆ SIĘ OD WYPOWIEDZENIA DO SĄDU PRACY

ZOSTAŁEŚ ZWOLNIONY Z PRACY JAK KAPITAN WRONA? MOŻESZ ODWOŁAĆ SIĘ OD WYPOWIEDZENIA DO SĄDU PRACY

Wszystkie serwisy informacyjne obiegła informacja o zwolnieniu z pracy w LOT kapitana Tadeusza Wrony. Kapitan zyskał sławę dzięki awaryjnemu lądowaniu boeinga 767 bez wysuniętego podwozia w listopadzie 2011 roku na warszawskim Okęciu. Wypowiedzenie umowy o pracę kapitan Wrona otrzymał 15 lipca, dzień po powrocie ze zwolnienia lekarskiego. Sławny pilot nie zgadza się z decyzją przewoźnika i zamierza dochodzić swoich praw w sądzie. O sprawie piszą portale TVN24, TOK FM, czy Onet.pl.

Jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę jest niczym innym jak pozwem składanym w sądzie przeciwko pracodawcy. W procesie pracownik będzie określany jako „Powód”, a pracodawca jako „Pozwany”. Złożenie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia (pozwu) do sądu pracy jest wolne od kosztów sądowych.

Sąd pracy

Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Pracownik składający odwołanie od wypowiedzenia może wybrać sąd do którego je złoży – pracownik może wytoczyć powództwo bądź przed sąd właściwy ze względu na adres siedziby pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Co do zasady pracownik powinien skierować pozew do Sądu Rejonowego. Natomiast jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 75.000 zł, wówczas sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Okręgowy.

Termin

Zgodnie z art. 264 § 1 Kodeksu pracy, termin wniesienia odwołania od wypowiedzenia wynosi 21 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Jeżeli pracownik nie złożył odwołania – bez swojej winy – w terminie 21 dni, sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu.

Postępowanie uproszczone

Jeżeli pracownik dochodzi od pracodawcy pozwem roszczenia, które nie przekracza kwoty 20.000 złotych, wówczas mają zastosowanie przepisy o postępowaniu uproszczonym. Odwołanie od wypowiedzenia umowy (pozew) składa się obowiązkowo na urzędowym formularzu i całe postępowanie przed Sądem toczy się w trybie uproszczonym.

Jeśli pracownik złoży pozew w zwykłej formie pisemnej, a sprawa kwalifikuje się do rozpoznania w trybie uproszczonym, wówczas Sąd wezwie pracownika do złożenia pozwu na urzędowym formularzu pod rygorem zwrócenia pozwu.

Postępowanie przed Sądem

Sąd w trakcie postępowania z odwołania pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę bada przesłanki, od których zależy uznanie powództwa za zasadne.

[umowa o pracę na czas nieokreślony]

Zgodnie z art. 45 § 1 Kodeksu pracy, sąd orzeka o przywróceniu pracownika do pracy albo o odszkodowaniu w sytuacji gdy ustali że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Zatem te dwie przesłanki będą przedmiotem zainteresowania Sądu w sprawie z odwołania pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

[umowa o pracę na czas określony]

Stosownie do art. 50 § 3 Kodeksu pracy, jeżeli Sąd ustali, że wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o prace, wówczas pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Zatem w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony Sąd pracy nie bada zasadności wypowiedzenia. Umowę o pracę zawartą na czas określony pracodawcy może wypowiedzieć w każdym czasie i nie musi w oświadczeniu o wypowiedzeniu podawać przyczyny wypowiedzenia. Niemniej jednak sąd również w przypadku umowy o pracę na czas określony, bada czy wypowiedzenie umowy nie naruszyło zasad współżycia społecznego. Zatem wadliwe wypowiedzenie umowy terminowej może polegać także na dokonaniu tej czynności prawnej wbrew zasadom współżycia społecznego

Roszczenia

[umowa o pracę na czas nieokreślony]

Przy uznaniu przez sąd, że umowa o pracę na czas nieokreślony została rozwiązana przez pracodawcę niezgodnie z prawem, pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. Sąd pracy może nie uwzględnić roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. Odszkodowanie przysługuje pracownikowi w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

[umowa o pracę na czas określony]

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku uznania przez sąd roszczeń pracownika wynikających z umowy o pracę na czas określony. W tym wypadku pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Dodaj komentarz

Close Menu