ODSZKODOWANIA ZA PRZEWLEKŁE PROWADZENIE SPRAW O ZEZWOLENIE NA POBYT – PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SĄDÓW

ODSZKODOWANIA ZA PRZEWLEKŁE PROWADZENIE SPRAW O ZEZWOLENIE NA POBYT – PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SĄDÓW

W poprzednim wpisie na blogu opisaliśmy sprawę rekompensat dla cudzoziemców przyznawanych przez polskie sądy w związku z przewlekłym prowadzeniem spraw o zezwolenie na pobyt. W tym wpisie chcemy pokazać na przykładzie kilku orzeczeń sądów, na jakie odszkodowanie można liczyć przekazując swoją sprawę do sądu.

-> wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25.02.2019 r., sygn. akt: II SAB/Op 118/18

Sąd przyznał od wojewody na rzecz skarżącej kwotę w wysokości 1.000,00 zł. Na kanwie tej sprawy ustalono, że kobieta zwróciła się z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w lipcu 2016 r. Postępowanie wyjaśniające związane  z uzupełnianiem dokumentacji do złożonego wniosku toczyło się … przez ponad rok czasu. Do dnia sporządzenia skargi do Sądu, czyli przez ponad 2 lata od dnia złożenia wniosku, Wojewoda nie wydał decyzji w sprawie z wniosku kobiety. Sąd uznał, że zaistniały podstawy do stwierdzenia stanu przewlekłości postępowania prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego. Organ niewątpliwie działał w sposób opieszały i nieefektywny, przedłużając wielokrotnie postępowanie bez dostatecznie uzasadnionych podstaw i nie podejmując skutecznych czynności zmierzających do końcowego załatwienia sprawy.

-> wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6.09.2018 r., sygn. akt: III SAB/Kr 104/18

Sąd przyznał od Wojewody na rzecz skarżącego kwotę w wysokości 2.136,00 zł. Cudzoziemiec złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek został złożony w grudniu 2017 r. W czerwcu 2018 r., z uwagi na brak załatwienia sprawy przez organ, została wniesiona skarga na przewlekłość postępowania do WSA w Krakowie. W trakcie trwania postępowania sądowego, w lipcu 2018 r., Wojewoda wydał decyzję zezwalającą cudzoziemcowi na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Nie wpłynęło to na ocenę dokonaną przez Sąd, który w uzasadnieniu wyroku wytknął organowi brak fachowości w załatwianiu tego typu spraw, a także „chaotyczność podejmowanych działań”. Sąd ocenił, że takie prowadzenie sprawy przez okres 7 miesięcy jednoznacznie wskazuje na przewlekłość prowadzonego postępowania.

-> wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25.05.2018 r., sygn. akt: III SAB/Łd 9/18

Sąd przyznał od Wojewody na rzecz skarżącego kwotę w wysokości 8.000,00 zł. Przedmiotem sprawy było przewlekłe prowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec został poinformowany, że załatwienie sprawy nastąpi do dnia 14.11.2017 r. Tymczasem organ nie wydał rozstrzygnięcia w sprawie do stycznia 2018 r. i nie poinformował wnioskodawcy o nowym terminie załatwienia sprawy. Sąd uznał argumenty skarżącego i orzekł, że w sprawie wystąpiło przewlekłe prowadzenia postępowania. Rozpoznając skargę, Sąd stwierdził że podejmowane w sprawie czynności nie były odpowiednio skoncentrowane.

-> wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7.11.2018 r., sygn. akt: III SAB/Wr 75/18

Sąd przyznał od Wojewody na rzecz skarżącego kwotę w wysokości 2.000,00 zł. W tej sprawie wniosek o wydanie pozwolenia na pobyt czasowy został złożony w październiku 2017 r. Dopiero w maju 2018 r. organ poinformował stronę o wszczęciu postępowania, czyli po ponad 7 miesiącach od dnia złożenia wniosku. W świetle zaistniałych okoliczności, Sąd rozpoznający sprawę stwierdził że miało miejsce przewlekłe prowadzenie postępowania. Na zasądzenie odszkodowania nie wpłynął fakt, że Wojewoda w trakcie trwania sprawy sądowej wydał decyzję o pozwoleniu na pobyt czasowy.

_____

Jak widać sądy zasądzają na rzecz skarżących kwoty oscylujące w okolicy 2.000,00 złotych. Wyjątkiem są wyższe sumy pieniężne. Natomiast, co ważne tego typu postępowania wszczynane w sądzie dyscyplinują organ, który bardzo często wydaje decyzję chcąc zakończyć postępowanie administracyjne jeszcze przed rozpoznaniem sprawy przez sąd.

Dodaj komentarz

Close Menu