196 TYSIĘCY ZŁOTYCH REKOMPENSAT DLA OBCOKRAJOWCÓW PRZYZNANE PRZEZ POLSKIE SĄDY

196 TYSIĘCY ZŁOTYCH REKOMPENSAT DLA OBCOKRAJOWCÓW PRZYZNANE PRZEZ POLSKIE SĄDY

Z informacji podanych przez dziennik Rzeczpospolita wynika, że według danych za 11 miesięcy 2018 roku sądy w Polsce przyznały łącznie 196 tysięcy złotych rekompensat dla obcokrajowców, w tym głównie dla Ukraińców, za bezczynność urzędów wojewódzkich i przewlekłe prowadzenie postępowań o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli w sądach administracyjnych na rozpatrzenie czekają kolejne 183 skargi przeciw urzędom wojewódzkim. Ta informacja obiegła niemalże wszystkie media. Podało ją m.in. radio zet, portal onet.pl, dorzeczy.pl, wp.pl i wiele innych.

W czym rzecz? Jak domagać się przyznania rekompensaty za niezałatwienie sprawy w terminie?

Przyjrzyjmy się tej sprawie na przykładzie Ukrainki mieszkającej we Wrocławiu, która złożyła skargę na przewlekłość postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu domagając się przyznania jej rekompensaty pieniężnej od urzędu wojewódzkiego (sprawa zakończona wyrokiem z dnia 12.04.2019 r., sygn. akt: III SAB/Wr 28/19).

Kobieta w maju 2017 roku złożyła w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Sprawa ciągnęła się ponad rok. W lipcu 2018 roku, kobieta zdecydowała się złożyć ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie. Z uwagi na dalszą bezczynność organu, kobieta złożyła kolejne ponaglenie. Jako że te działania nie skutkowały zakończeniem prowadzenia sprawy przez urząd, Ukrainka zdecydowała się złożyć skargę na przewlekłość prowadzenia postępowania do sądu.

Sąd rozpoznając sprawę podkreślił, że „(…) przewlekłość postępowania zachodzi, gdy jest ono długotrwałe, prowadzone rozwlekle i trwa ponad konieczność wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych niezbędnych do finalnego rozstrzygnięcia”. Dalej Sąd wyjaśnił, że „(…) z przewlekłym prowadzeniem postępowania mamy do czynienia nie tylko wtedy, gdy organ nie podejmuje żadnych czynności, ale również wówczas, gdy podejmuje nieefektywne działania, które nie zmierzają do zebrania niezbędnego materiału dowodowego, nie wyjaśniają istotnych okoliczności i nie prowadzą do zakończenia postępowania. Ponadto wtedy, gdy między poszczególnymi czynnościami organu występują nieusprawiedliwione okresy przerw, które w sumie prowadzą do znaczącego i nieakceptowalnego z punktu widzenia zasad ekonomiki procesowej wydłużenia czasu trwania postępowania”.

W wyroku z dnia 12.04.2019 r. (sygn. akt: III SAB/Wr 28/19), Sąd uznał skargę kobiety za zasadną. Sąd stwierdził, że organ administracji przewlekle prowadził postępowanie w sprawie z wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zobowiązał Wojewodę do wydania decyzji w terminie 14 dni od otrzymania prawomocnego wyroku oraz przyznał na rzecz Ukrainki rekompensatę za przewlekłe prowadzenie postępowania.

Wysokość rekompensaty

Maksymalna wysokość sumy pieniężnej, którą sąd może przyznać od organu na rzecz skarżącego uwzględniając skargę na bezczynność wynosi połowę wartości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Zwykle sądy przyznają rekompensaty na poziomie kilku tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Close Menu