ALIMENTY NA DZIECKO – JAK PRZYGOTOWAĆ POZEW DO SĄDU?

ALIMENTY NA DZIECKO – JAK PRZYGOTOWAĆ POZEW DO SĄDU?

Zgodnie z przepisem art. 133 § 1 KRiO, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Jeżeli rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, każdy z rodziców, u którego dziecko przebywa, ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o alimenty na rzecz małoletniego dziecka.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy od dwóch elementów:

(1) usprawiedliwionych potrzeb dziecka

(2) zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica zobowiązanego do alimentów.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Przy określaniu usprawiedliwionych potrzeb dziecka należy uwzględnić jego wiek, stan zdrowia, zainteresowania i zdolności. Potrzeby dziecka można oceniać przez pryzmat rzeczywistych wydatków, jakie są ponoszone na jego utrzymanie. Dlatego też jako jeden z dowodów na usprawiedliwione potrzeby dziecka warto przygotować i dołączyć do pozwu wykaz kosztów ponoszonych na utrzymanie dziecka. W wykazie należy zamieścić wszystkie wydatki ponoszone na wychowanie dziecka takie jak: koszty jedzenia, opłaty za mieszkanie, zakupy środków czystości, ubrań, koszty związane z zajęciami pozalekcyjnymi i wydatki związane ze spędzaniem czasu wolnego. Tak wykazane potrzeby dziecka dają się zweryfikować i są podstawą do wydania przez Sąd wyroku zasądzającego alimenty.

Majątkowe możliwości rodzica zobowiązanego do alimentów

Jak słusznie wskazał J. Wierciński w Komentarzu do Kodeksu:

W większości przypadków dla ustalenia zakresu obowiązku alimentacyjnego nie ma potrzeby ustalania możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego; wystarczy poprzestać na zbadaniu jego dochodu – będzie on bowiem równoznaczny z możliwościami zarobkowymi zobowiązanego. Może być tak w szczególności wtedy, gdy zobowiązany pozostaje w stabilnym, pełnoetatowym zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy (zob. jednak pkt 29 niżej). Ustalenie dochodu może nastąpić na podstawie deklaracji podatkowych w oparciu o wykazane tam dochody netto. Jeśli dochody zobowiązanego nie będą równoznaczne z jego możliwościami zarobkowymi, sąd może przypisać mu dochód, jaki zobowiązany powinien osiągać, wykorzystując swoje możliwości.

(J. Wierciński, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis 2014)

Pozew do sądu – wymogi formalne

Powództwo o roszczenia alimentacyjne można złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. Alternatywnie może to być również sąd  właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. O tym do którego sądu trafi sprawa decyduje wybór strony dochodzącej zapłaty alimentów. Właściwym sądem do rozpatrzenia tego typu sprawy jest sąd rejonowy.

Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma obowiązku uiszczać kosztów sądowych, zatem pozew jest wolny od opłat (art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

W pozwie należy określić dane powoda oraz pozwanego, wskazać żądaną kwotę alimentów oraz uzasadnić roszczenia poprzez wskazanie potrzeb dziecka i majątkowych możliwości zobowiązanego do alimentów.

Warto również w samym pozwie wnieść o zabezpieczenia roszczenia na czas toczącego się postępowania poprzez zasądzenie odpowiedniej kwoty alimentów od pozwanego na rzecz powoda do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd.

Poniżej do pobrania wzór pozwu o alimenty oraz wzór wykazu kosztów ponoszonych na utrzymanie dziecka. Jeśli jesteś zainteresowany plikami w wersji do edycji napisz do mnie na mejla: kontakt@ukrainian.pl

wzór pozwu o alimenty

wykaz kosztów ponoszonych na utrzymanie dziecka

Dodaj komentarz

Close Menu