PŁACA MINIMALNA W POLSCE – CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?

PŁACA MINIMALNA W POLSCE – CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?

Płaca minimalna to ustalony w drodze przepisów prawa najniższy poziom wynagrodzenia, które pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi za wykonaną pracę. Oznacza to, że pracodawca nie może płacić mniej za pracę niż ustalone przez Państwo minimum wynagrodzenia.  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. wynosi 2250 zł brutto, czyli 1633,78 zł na rękę (od wynagrodzenia potrącane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, chorobowe, zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy).

Przepis art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę stanowi, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik pracujący w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy zarabia mniej niż ustalone na dany rok minimalne wynagrodzenie za pracę, wówczas takiemu pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie pensji do wysokości najniżej krajowej.

Ministerstwo Pracy opublikowało na twitterze swoją propozycję płacy minimalnej na rok 2020. Propozycja rządu to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 200 zł, do kwoty 2450 zł brutto miesięcznie.

Płaca minimalna a umowa zlecenia

Co ważne, przepisy o minimalnym wynagrodzeniu mają zastosowanie również do umów zlecenia i innych umów o świadczenie usług. Zasad ustalania minimalnego wynagrodzenia nie stosuje się jedynie do umów o dzieło.

Zgodnie z przepisami minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została ustalona w wysokości 14,70 zł brutto, co daje ok. 9 zł netto (od wynagrodzenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy).  

Inaczej jest w przypadku uczniów i studentów, gdzie stawka 14,70 zł brutto równa jest stawce netto i wynosi 14,70 zł na rękę. Jest tak z tej przyczyny, że co do zasady umowa zlecenia zawierana przez ucznia lub studenta do ukończenia 26. roku życia nie podlega oskładkowaniu ubezpieczeniem społecznym (ZUS) ani ubezpieczeniem zdrowotnym (NFZ). Ponadto od dnia 1 sierpnia 2019 r. – takie osoby są zwolnione z podatku dochodowego. Skutkuje to tym, że minimalna kwota brutto jest również kwotą minimalną na rękę, którą uczeń lub student do ukończenia 26. roku życia powinien otrzymać za swoją pracę.

Jeśli pracujesz na umowie zlecenia i Twoje zarobki są niższe niż ustawowe minimum, możesz dochodzić od zleceniodawcy wyrównania wynagrodzenia do poziomu minimalnego – wynika to z art. 8a ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Poza tym, wypłacanie wynagrodzenia niższego niż minimalna stawka godzinowa podlega sankcji karnej. Jeśli zleceniodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej podlega karze grzywny od 1000 do 30000 zł.

Wynagrodzenie powinno być wypłacone co najmniej raz w miesiącu. Co więcej ustawa nakłada obowiązek aby wszyscy pracujący na umowie zleceniu przedstawiali zleceniodawcy informację o liczbie godzin przepracowanych w danym miesiącu. Wynagrodzenie należne za wykonanie zlecenia ustalane jest na podstawie iloczynu ilości godzin wykonania zlecenia oraz stawki godzinowej.

Zleceniodawca ma obowiązek przechowywać informację o liczbie godzin wykonania zlecenia przez okres 3 lat.

Ministerstwo Pracy opublikowało na twitterze swoją propozycję minimalnej stawki godzinowej na rok 2020. Propozycja rządu to wzrost stawki godzinowej do kwoty 16 zł brutto za godzinę pracy.

Czy przedstawione propozycje Rządu co do stawek minimalnego wynagrodzenia będą obowiązywać? To okaże się zapewne po wakacjach, gdyż wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej podlegają ogłoszeniu w terminie do 15 września każdego roku.

Warto jednak już teraz znać swoje prawa i wymagać od firm aby przestrzegały ustalonych minimalnych stawek wynagrodzeń.

Dodaj komentarz

Close Menu