ZUS DLA UKRAIŃCA

ZUS DLA UKRAIŃCA

Zgodnie z przepisami wszystkie osoby, które wykonują pracę w Polsce w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia albo prowadzą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Ubezpieczeniom tym podlegają również cudzoziemcy, którzy wykonują pracę w Polsce.

W maju tego roku ZUS opublikował drugie wydanie opracowania Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.

Według zaprezentowanych przez ZUS danych, największą liczebnie grupę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych stanowią obywatele Ukrainy. W grudniu 2018 roku ZUS odnotował aż 420 700 Ukraińców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego.

Ukraińcy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych uzyskują prawo do świadczeń z ZUS. Co to oznacza w praktyce? Obywatel Ukrainy pracujący w Polsce może liczyć na otrzymanie z ZUS:

-> emerytury

-> renty

-> zasiłków z ubezpieczenia chorobowego takich jak:

  • zasiłek chorobowy
  • świadczenie rehabilitacyjne
  • zasiłek wyrównawczy
  • zasiłek macierzyński
  • zasiłek opiekuńczy

-> świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – m.in.:

  • jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
  • jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego
  • renta z tytułu niezdolności do pracy

Ponadto rodzina Ukraińca pracującego w Polsce, który zmarł może ubiegać się o:

-> rentę rodzinną po zmarłym

-> zasiłek pogrzebowy

Prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego regulują poszczególne ustawy takie jak:

ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

[WAŻNE] Polska zawarła z Ukrainą umowę o zabezpieczeniu społecznym sporządzoną w Kijowie w dniu 18 maja 2012 r.

Na mocy tej umowy, zasadą jest że Ukraińcy wykonujący pracę w Polsce podlegają polskim przepisom prawnym jeśli chodzi o kwestię zabezpieczenia społecznego.

Druga ważna reguła ustalona w umowie zawartej pomiędzy oboma Państwami to uwzględnianie okresów ubezpieczenia przebytych zgodnie z ustawodawstwem każdego Państwa. Dla przykładu jeśli Ukrainiec stara się w Polsce o emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczy mu do okresów pracy wszystkie udokumentowane lata zatrudnienia przebyte na Ukrainie.

Chcesz dowiedzieć się więcej jak uzyskać świadczenia z ZUS?

Czytaj poradnik świadczenia ZUS dla Ukraińca

Dodaj komentarz

Close Menu