ŚLUB Z UKRAINKĄ W POLSCE.       JAK ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI Z CUDZOZIEMCEM?

ŚLUB Z UKRAINKĄ W POLSCE. JAK ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI Z CUDZOZIEMCEM?

Jak podał Dziennik Polski liczba polsko-ukraińskich małżeństw z roku na rok rośnie i w 2018 roku przekroczyła 1000 zawartych związków. Małżeństwa polsko-ukraińskie są przy tym najczęściej rejestrowanymi związkami z obcokrajowcami.

Jak wygląda zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem w Polsce? Tej tematyce przyjrzymy się w dzisiejszym artykule.

[MAŁŻEŃSTWO CYWILNE] Zgodnie z art. 1 § 1 Kodeksu rodzinnego, małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

[MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE] Alternatywnie, stosownie do art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego, małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

Aby jednak mogło dojść do zawarcia małżeństwa, osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa. Dokumenty, które zobowiązany jest przedstawić cudzoziemiec chcący zawrzeć związek małżeński zostały wskazane w art. 79 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Związek małżeński z Ukraińcem/Ukrainką – potrzebne dokumenty

Narzeczony, który jest cudzoziemcem musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje na Ukrainie. Władze Ukrainy nie wydają zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.  W tej sytuacji  należy zwrócić się do Sądu Rejonowego – Wydziału Rodzinnego w Polsce z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu, który potwierdzi zdolność do zawarcia związku małżeńskiego. Sądem właściwym jest Sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Przed złożeniem wniosku do Sądu Ukrainka/Ukrainiec musi najpierw zwrócić się do Konsulatu o wydanie zaświadczenia w sprawie zawierania związku małżeńskiego przez obywateli Ukrainy za granicą. Takie zaświadczenie należy dołączyć do składanego w Sądzie wniosku. Służy ono jako dowód w sprawie na okoliczność urzędowego potwierdzenie faktu że Ukraina nie wydaje dokumentu stwierdzającego możliwość zawarcia małżeństwa. Pozostałymi załącznikami do wniosku składanego w Sądzie będą: odpis aktu urodzenia wnioskodawcy wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego, odpis aktu urodzenia uczestnika, uwierzytelniona kopia karty pobytu wnioskodawcy.

Wniosek składany do Sądu podlega opłacie w wysokości 100 złotych. Dowód wniesienia opłaty również należy załączyć do wniosku.

Gdy Sąd wyda postanowienie, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego.

Przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przyszli małżonkowie przedkładają postanowienie uzyskane z Sądu Rodzinnego. Dodatkowo składają zapewnienie, o tym że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa. W przypadku gdy chociaż jedno z przyszłych małżonków nie zna języka polskiego, konieczne będzie zapewnienie tłumacza. Poza wymienionymi dokumentami należy przedłożyć odpisy aktu urodzenia. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem.

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.

Ze względu na fakt, że cała procedura zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem jest wydłużona z powodu konieczności uzyskania postanowienia Sądu, warto dużo wcześniej przed zaplanowaną ceremonią pomyśleć o dopełnieniu wszelkich formalności. Sąd może rozpatrzyć wniosek nawet i w miesiąc, a równie dobrze sprawa w Sądzie może trwać ponad rok czasu.

Zobacz wzór: WNIOSEK DO SĄDU O ZWOLNIENIE OD OBOWIĄZKU PRZEDŁOŻENIA DOKUMENTU NIEZBĘDNEGO DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Dodaj komentarz

Close Menu