JAK UZYSKAĆ ZEZWOLENIE MINISTRA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI?

JAK UZYSKAĆ ZEZWOLENIE MINISTRA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI?

Jak już wiecie z poprzedniego wpisu na blogu, dla nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych nabywanych przez obcokrajowców konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych.

Jak wygląda procedura pozyskania zezwolenia?

Aby uzyskać zezwolenie należy złożyć w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wniosek.

zobacz wzór wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca na terytorium RP —>

We wniosku trzeba podać swoje dane osobowe i adres zamieszkania. Wskazać nieruchomość, którą chcemy nabyć z dokładnym oznaczeniem położenia nieruchomości, numeru księgi wieczystej, numeru działki, powierzchni oraz oznaczeniem sprzedawcy nieruchomości. Co ważne, wniosek wymaga wskazania źródła pochodzenia pieniędzy na zakup nieruchomości, a więc obcokrajowiec musi wskazać skąd ma pieniądze na zapłatę za nieruchomości, mogą to być na przykład pieniądze pochodzące z kredytu bankowego. Ostatnim punktem wniosku jest podanie okoliczności potwierdzających więzi cudzoziemca z Polską.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 1570 złotych. Do wniosku dołącza się również dokumenty potwierdzające więzi obcokrajowca z Polską (np. zezwolenie na pobyt), kopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy (np. paszportu), dokumenty określające nabywaną nieruchomość (np. odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej), zwykle dołącza się również umowę przedwstępną kupna-sprzedaży nieruchomości.

Minister wyda decyzję pozytywną jeśli stwierdzi, że

1)   nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa;

2)   obcokrajowiec wykazał, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzecząpospolitą Polską.

Okolicznościami potwierdzającymi więzi cudzoziemca z Polską mogą być w szczególności:

1)   posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia;

2)   zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;

3)   posiadanie zezwolenia na pobyt:

        a) czasowy

        b) stały, lub

        c) rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

4)   członkostwo w organie zarządzającym spółki mającej siedzibę w Polsce;

5)   wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Cała procedura ubiegania się o pozwolenie trwa co najmniej 2 miesiące licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Co ważne, zgodnie z przepisem art. 1a ust. 5 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, powierzchnia nieruchomości nabytych przez obcokrajowca w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha, zaś w przypadku nabywania nieruchomości dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej powierzchnia nabywanej nieruchomości powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z charakteru wykonywanej działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Close Menu