1000+ – ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE DLA UKRAIŃCÓW MIESZKAJĄCYCH W POLSCE

1000+ – ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE DLA UKRAIŃCÓW MIESZKAJĄCYCH W POLSCE

Stosunkowo niedawno, bo od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje w polskim systemie prawnym nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Zostało ono wprowadzone na mocy art. 17c ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Co to jest świadczenie rodzicielskie?

Jest to pomoc państwa w pierwszym okresie po urodzeniu się dziecka wypłacana w wysokości 1000 złotych świadczenia co miesiąc przez okres jednego roku od urodzeniu się dziecka. Świadczenie 1000 złotych jest wolne od podatku.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce lub ojcu dziecka, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. W praktyce oznacza to, że uprawnieni do świadczenia rodzicielskiego są między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło lub prowadzący działalność gospodarczą, którzy nie będą pobierać zasiłku macierzyńskiego.

Dodatkowo w przypadku cudzoziemców konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów związanych ze statusem pobytowym w Polsce. Aby ubiegać się o 1000 złotych świadczenia rodzicielskiego obcokrajowiec powinien posiadać zezwolenie na pobyt stały lub legitymować się kartą pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

[WAŻNE] Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia porodu przez okres 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, zatem okres przez który można pobierać świadczenie rodzicielskie wynosi jeden rok.

Termin na złożenie wniosku

Wniosek o przyznanie 1000 złotych co miesiąc należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wtedy świadczenie rodzicielskie przyznawane jest z wyrównaniem począwszy od miesiąca urodzenia dziecka. Jeśli wniosek zostanie złożony po upływie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, jednak nie później niż do czasu na jaki przysługuje świadczenie rodzicielskie, wówczas 1000 złotych co miesiąc zostanie przyznane od dnia, w którym wniosek wpłynął do urzędu bez wyrównania za czas od którego przysługuje świadczenie.

Dodaj komentarz

Close Menu