ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W pierwszej kolejności należy rozróżnić trzy sytuacje:

  1. cudzoziemiec posiada w spółce udziały lub akcje, przy czym nie pełni żadnej funkcji w spółce,
  2. cudzoziemiec posiada w spółce udziały lub akcje i jednocześnie pełni funkcję w organach spółki,
  3. cudzoziemiec nie posiada udziałów lub akcji w spółce, przy czym pełni funkcję w organach spółki.

Kogo dotyczy zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia dg?

Tego typu zezwolenie dotyczy cudzoziemca znajdującego się w sytuacji opisanej w pkt 1 lub pkt 2 powyżej.

Zgodnie z przepisami (art. 142 ustawy o cudzoziemcach), wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej dotyczy cudzoziemca, którego celem jest prowadzenie biznesu w Polsce – jeśli cudzoziemiec posiada udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego.

Ten rodzaj zezwolenia udzielany jest również w sytuacji gdy celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, których udziały lub akcje cudzoziemiec posiada.

Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca, który wykonuje pracę poprzez pełnienie funkcji w spółce prawa handlowego, w której posiada udziały lub akcje (np. jest Prezesem Zarządu albo pełni funkcję Prokurenta), uprawnia go jednocześnie do wykonywania pracy w tym charakterze.

Co istotne, podjęcie innej pracy (nawet w tej samej spółce) wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.

[WAŻNE] W sytuacji opisanej w pkt 3), osoby pełniące funkcje w zarządzie lub innym organie spółki, ale nie posiadające akcji lub udziałów spółki, powinny składać wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a nie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Close Menu