BRAK ZAPŁATY ZA WYKONANĄ PRACĘ. JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE OD KONTRAHENTA?

BRAK ZAPŁATY ZA WYKONANĄ PRACĘ. JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE OD KONTRAHENTA?

Zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc Igor, który nie dostał pieniędzy za wykonaną pracę. Klient zlecił mu remont łazienki. Po obiorze wykonanej pracy stwierdził, że nie ma pieniędzy i nie zapłaci. Pomimo wielokrotnych prób odzyskania pieniędzy Klient dalej zalega z płatnością.

Co w takiej sytuacji zrobić, jak dochodzić zapłaty za wykonaną pracę?

Są trzy etapy na drodze do odzyskania należnych pieniędzy.

ETAP I – negocjacje ugodowe z dłużnikiem

ETAP II – postępowanie przed sądem

ETAP III – przekazanie sprawy do egzekucji przez komornika sądowego

Jeśli odzyskamy pieniądze na ETAPIE I, to nie przechodzimy do ETAPU II. Podobnie, jeśli odzyskamy pieniądze na ETAPIE II, to nie przechodzimy do ETAPU III.

Dochodzenie należnych Igorowi pieniędzy jest o tyle utrudnione, że nie miał on podpisanej umowy na wykonanie pracy z klientem. Klient uznał, że jak nie ma pisemnej umowy, to może nie zapłacić.

Tu ważna lekcja – zawsze przed rozpoczęciem pracy zadbaj o to, aby obie strony podpisały umowę. Zwiększa to szansę na uniknięcie sytuacji braku zapłaty za wykonaną pracę.

Brak pisemnej umowy nie oznacza, że klient ma prawo do odmowy wypłaty wynagrodzenia za pracę. Umowa ustna też jest ważna i wywołuje takie same skutki prawne jak umowa pisemna.

Minusem umowy ustnej jest to, że nie ma dowodu chociażby na okoliczność wysokości wynagrodzenia, które zostało ustalone za wykonanie pracy.

W celu wykazania, że prace były wykonywane oraz wysokości ustalonego wynagrodzenie należy przedstawić świadków, zdjęcia, smsy czy mejle z uzgodnieniami.

ETAP I – podejmujemy działanie celem polubownego wyegzekwowania pieniędzy

ETAP I służy przede wszystkim do tego aby podjąć działania zmierzające do rozwiązania sprawy zaległej płatności polubownie. Należy skierować do klienta wezwanie do zapłaty. Dobrze napisane wezwanie do zapłaty może spowodować oczekiwany skutek i kontrahent zapłaci nam zaległe pieniądze. W wezwaniu do zapłaty należy określić w szczególności: kwotę o jaką się ubiegamy, wskazać z jakiego tytułu domagamy się zapłaty pieniędzy, podać numer rachunku bankowego do zapłaty. Ponadto w wezwaniu do zapłaty należy zamieścić klauzulę o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego, w przypadku gdy kontrahent nie ureguluje należności.

ETAP II – składamy pozew do sądu

W przypadku gdy metody polubowne zawiodą, pozostaje złożyć w sądzie pozew o zapłatę. W sprawie Igora chodzi o wynagrodzenie w wysokości 2400 zł – tyle wynosi zaległość. Tego typu sprawa, ze względu na wartość dochodzonej kwoty jest rozpatrywana w trybie uproszczonym.

Pozew należy złożyć na urzędowym formularzu wypełniając po koleji puste pola. Sprawę należy kierować do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego – czyli nierzetelnego kontrahenta.

W przypadku tego etapu należy wnieść opłatę od pozwu. W przeciwnym razie Sąd nie zajmie się sprawą. Wysokość opłaty zależy od wartości dochodzonego roszczenia.

Opłaty wynoszą odpowiednio przy wartości dochodzonej kwoty:

1)   do 2000 złotych – 30 złotych;

2)   ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;

3)   ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;

4)   ponad 7500 złotych – 300 złotych.

Igor powinien zatem opłacić pozew w wysokości 100 złotych.

Sąd wydaje nakaz zapłaty, w którym zobowiązuje kontrahenta do uregulowania zaległej płatności wraz z kosztami sądowymi, które Igor musiał ponieść aby Sąd zajął się sprawą.

ETAP III – skierowanie sprawy do komornika

W przypadku gdy nawet pomimo sądowego nakazu zapłaty, kontrahent dalej nie zapłacił należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z majątku dłużnika. Taki wniosek składa się u komornika sądowego. Załącznikiem do wniosku jest nakaz zapłaty uzyskany z sądu.

_______________________________________________________________________________

Jak widać procedura dochodzenia zapłaty jest wieloetapowa. Pochłania czas i pieniądze. Stąd też ważne jest aby dobrze wykorzystać ETAP I i uzyskać pieniądze stosując metody polubownego dochodzenia zapłaty zaległych płatności.

Dodaj komentarz

Close Menu