ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

Jednym z powodów do uzyskania przez obywatela Ukrainy przebywającego w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy jest podjęcie lub kontynuowanie pracy na terytorium RP.

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach w zezwoleniu określa się:

 • podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca tj. pracodawcę lub zleceniodawcę
 • stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca
 • najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku,
 • wymiar czasu pracy
 • rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy
 • okres ważności zezwolenia

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę  jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Zwykle takie zezwolenie wydawane jest na czas na który została zawarta umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna dołączona do wniosku.

[Ważne] O zezwolenie na pracę wnioskuje pracodawca. Zezwolenie dotyczy pracy tylko u pracodawcy wskazanego w zezwoleniu. Zmiana pracodawcy wymaga uzyskania nowego zezwolenia.

Niezbędne dokumenty

 1. wniosek na urzędowym formularzu
 2. zdjęcia w ilości czterech sztuk
 3. ksero paszportu
 4. informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy
 5. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 6. umowa najmu mieszkania
 7. umowa o pracę / umowa zlecenia
 8. dokument potwierdzający posiadanie stabilnego dochodu na poziomie minimum 634 zł netto miesięcznie
 9. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Kiedy przy udzielaniu zezwolenia na pobyt i pracę nie jest wymagana informacja starosty, czyli tzw. test rynku pracy

6 przypadków:

1)   zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie wojewody małopolskiego. Aktualny wykaz zawodów jest dostępny tutaj -> link do rozporządzenia z wykazem zawodów

2)    cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub

3)   cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest doktorantem w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4)   cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

5)   zezwolenie dotyczy pracy w zawodzie, który znajduje się w wykazie dołączonym do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcowi m.in. murarze, cieśle, dekarze. Pełny wykaz zawodów jest dostępny pod linkiem do tekstu bloga zawierającego wykaz

 6)   cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami.

Dodaj komentarz

Close Menu