SĄD PRZYZNAŁ 500+ DLA UKRAINKI POMIMO ŻE JEJ MĄŻ MIESZKA I PRACUJE NA UKRAINIE

SĄD PRZYZNAŁ 500+ DLA UKRAINKI POMIMO ŻE JEJ MĄŻ MIESZKA I PRACUJE NA UKRAINIE

Przełomowy wyrok polskiego Sądu - 500+ dla Ukrainki mieszkającej w Polsce ze swoimi dziećmi

Sprawa dotyczyła Ukrainki mieszkającej w Polsce wraz ze swoimi dziećmi, która wniosła o przyznanie świadczenia 500+. Prezydent Łodzi odmówił przyznania świadczenia powołując się na niespełnienie przesłanki wspólnego zamieszkiwania wszystkich członków rodziny na terytorium Polski, a to z uwagi na fakt, że mąż skarżącej przebywa i pracuje na Ukrainie. Decyzję Prezydenta Łodzi podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

500+ może być przyznane cudzoziemcowi nawet wtedy gdy nie wszyscy członkowie rodziny zamieszkują w Polsce

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który w wyroku z dnia 12 października 2017 r. (sygn. akt II SA/Łd 563/17) przyznał rację Ukraince.

Sąd odmiennie od organów administracji wyłożył przesłankę „zamieszkiwania z członkami rodzin na terytorium Polski”. Zdaniem Sądu ustawodawca posłużył się wyłącznie pojęciem „członkami rodzin” nie wskazując, iż muszą to być wszyscy członkowie tworzący rodzinę.

Sąd argumentował w uzasadnieniu wyroku że „prawidłowa wykładnia art. 1 ust. 2 pkt 2d ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci nie może wszak prowadzić do wniosku, iż świadczenie wychowawcze przysługuje wyłącznie w sytuacji wspólnego zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich członków rodziny wnioskodawcy będącego cudzoziemcem. Tak bowiem jak w przypadku rodzin polskich, nierzadko jedno z rodziców jest zatrudnione za granicą, a drugie wraz z dziećmi zamieszkuje w Polsce.

Sąd odwołał się do ratio legis wprowadzonego uregulowania i wyjaśnił, że „nie ulega wątpliwości, że intencją ustawodawcy było wyeliminowanie przypadków pobierania świadczenia przez uprawnionych nie zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dodaj komentarz

Close Menu