500+ DLA UKRAINKI – PRECEDENSOWY WYROK SĄDU W BIAŁYMSTOKU

500+ DLA UKRAINKI – PRECEDENSOWY WYROK SĄDU W BIAŁYMSTOKU

Brak karty pobytu z adnotacją 'dostęp do rynku pracy' nie zawsze wyłącza z prawa do świadczenia 500+

Jak podał portal radia zet w dniu 12 kwietnia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wydał orzeczenie w sprawie o świadczenie 500+, o które starała się obywatelka Ukrainy mieszkająca w Polsce ze swoimi dziećmi.

Organ administracji wydał decyzję odmawiającą prawa do świadczenia, uznając że kobieta nie spełnia warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, co wyłącza możliwość przyznania jej 500+ na dzieci.

Precedensowa sprawa

Skargę na decyzję wniósł Rzecznik Praw Dziecka. W opinii Rzecznika, fakt, że syn wnioskodawczyni posiada po ojcu obywatelstwo polskie, nadaje sprawie charakter szczególny. W takim przypadku dziecko mające obywatelstwo polskie byłoby niesłusznie inaczej traktowane od innych dzieci mających obywatelstwo polskie, tylko ze względu na status pobytowy rodziców dziecka.

Rzecznik zwrócił przy tym uwagę na cel wprowadzenia świadczeń 500+ jakim jest zaspokajanie potrzeb dziecka.

Z argumentami Rzecznika zgodził się Sąd rozpoznający sprawę. Jak podkreślił w wyroku Sąd: „(…) nie do przyjęcia jest interpretacja przepisów ustawy zaprezentowana przez organ administracji orzekający w tej sprawie. Takie odczytywanie sensu normatywnego powołanych regulacji pozbawia bowiem dziecko zamieszkałe w Polsce i będące obywatelem polskim przewidzianej w ustawie pomocy finansowej, tylko dlatego, że jednym z jego rodziców jest cudzoziemiec. W ocenie Sądu, stoi to w opozycji do elementarnego poczucia sprawiedliwości, bowiem jednym z kryteriów przyznania omawianego zasiłku uczyniono brak obywatelstwa polskiego rodzica ubiegającego się o wsparcie, w sytuacji gdy jego dziecko posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje w kraju. Organ nie mógł zatem oprzeć się na kryterium obywatelstwa rodzica, pomijając obywatelstwo dzieci.”

Dodaj komentarz

Close Menu