PROWADZENIE FIRMY W POLSCE PRZEZ OBYWATELA UKRAINY

PROWADZENIE FIRMY W POLSCE PRZEZ OBYWATELA UKRAINY

firma dla obywatela Ukrainy

Prowadzenie firmy to dość szerokie pojęcie. Jest wiele form, w których można wykonywać działalność gospodarczą. Co do zasady firmę można prowadzić albo poprzez jednoosobową działalność gospodarczą albo w formie spółki.

Jednoosobowa działalność gospodarczą jest prowadzona w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Sama procedura rejestracji firmy sprowadza się do wypełniania formularza CEiDG-1. Założenie firmy trwa dosłownie kilka chwil, odbywa się w urzędzie gminy i jest wolne od jakichkolwiek opłat.

Bardziej skomplikowane jest prowadzenie działalności gospodarczej poprzez założenie spółki. Procedura założenia spółki wymaga przygotowania umowy spółki albo poprzez wzory udostępnione w systemie elektronicznym albo u notariusza. Dodatkowo konieczne jest złożenie formularzy rejestracyjnych oraz opłacenie wniosku o wpis. Proces rejestracji zwykle trwa kilka dni roboczych. Spółkę rejestrują Sądy gospodarcze.

Jak widać, prościej jest założyć firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Paradoksalnie jednak w przypadku obywateli z Ukrainy znacznie łatwiej jest założyć własny biznes w Polsce w formie spółki, a nie jako indywidualną działalność gospodarczą.

Zgodnie z ustawą o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, podejmowanie i prowadzenie biznesu przez obywateli Ukrainy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest dozwolone pod warunkiem posiadania w Polsce:

  1. zezwolenia na pobyt stały
  2. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  3. zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością nauki na studiach lub w celu połączenia się z rodziną
  4. innego szczególnego statusu obywatela Ukrainy w kontekście przebywania na terytorium Polski

Są to warunki, które w znacznym stopniu uniemożliwiają obywatelom Ukrainy prowadzenie firmy na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Co ważne, tego typu warunków szczególnych nie ma jeśli chodzi o prowadzenie firmy poprzez spółkę.

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy, Ukraińcy mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Spośród wszystkich dozwolonych typów spółek największą popularnością cieszy się spółka z o.o.

Podsumowując, ze względu na zapisy polskiego prawa nie każdy obywatel Ukrainy może prowadzić w Polsce firmę w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Nie ma natomiast ograniczeń, aby prowadzić biznes przy wykorzystaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dodaj komentarz

Close Menu